Shelves  - Tanzania
Shelves Vifaa vya Kaya/Nyumba, Bunju
300,000 Tsh