Suzuki escudo - Tanzania
Suzuki escudo Magari zilizotumika, Kisutu
24,500,000 Tsh
Suzuki Splash - Tanzania
Suzuki Splash Magari zilizotumika, Ilala
12,800,000 Tsh