Skimai - Tanzania
Skimai Jumba la Biashara, Bunju
35,000 Tsh